Kalendarz roku szkolnego

2023/2024

w Szkole Podstawowej w im. Janusza Korczaka 

w Lubniewicach

1.      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2023 r.

Podstawa prawna:
– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.      Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm.).

3.      Ferie zimowe 12  – 25 lutego 2024 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn.zm.).

4. Egzamin ósmoklasisty

a)  język polski

b) matematyka

c)  język obcy nowożytny

a) 14 maja 2024 r.

b) 15 maja 2024 r.

c) 16 maja 2024 r.

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.
Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2
sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

5.      Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm.).

6.      Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z póź., zm.).

7.      Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,
z późn. zm.). szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

8.      Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

29.04.2024 r. 

30.04.2024 r. 

02.05.2024 r. 

17.05.2024 r. 

31.05.2024 r.